Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door A12 Consultants en van toepassing zijn op alle huidige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen A12 Consultants en haar opdrachtgevers. A12 Consultants is een handelsnaam ingeschreven bij de KvK onder nummer 30214581.

Zodra tussen A12 Consultants en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten, een aanvraag wordt gedaan, offerte wordt ingediend of opdracht wordt aanvaard, dan zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Algemeen
1.1. Werving & selectie is de opdracht waarbij A12 Consultants ten behoeve van indiensttreding voor
een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij
opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is
sprake indien een door A12 Consultants bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de
arbeidsovereenkomst accepteert (of op een andere manier werkzaam wordt gesteld).
1.2. De wijze waarop de werving & selectieopdracht door A12 Consultants wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.
1.3. Een opdracht tot werving & selectie eindigt door succesvolle vervulling van de opdracht of door intrekking door A12 Consultants c.q. opdrachtgever of door tijdsverloop. Beëindiging door tijdsverloop vindt plaats één maand na de laatste datum uit de afgesproken wervingsactiviteiten voortgekomen sollicitatieprocedure is afgesloten.
1.4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door A12 Consultants voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A12 Consultants aan derden bekend te maken.

Artikel 2 Tarief
2.1. Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt door A12 Consultants aan opdrachtgever de afgesproken fee in de vorm van een percentage van het bruto jaarsalaris in rekening gebracht. Grondslag voor (de berekening van) het tarief is het bruto jaarsalaris (12 x maandsalaris + vakantiegeld). Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris, dat de kandidaat van A12 Consultants bij indiensttreding bij opdrachtgever gaat verdienen.
2.2. Het tarief bedraagt een vastgegesteld percentage van het volgens artikel 2.1.berekende bruto jaarsalaris, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.
2.3. Het tarief, vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd op de datum van de acceptatie van de
arbeidsovereenkomst door de geselecteerde kandidaat.
2.4. De opdrachtgever is behalve het tarief aan A12 Consultants verschuldigd alle kosten die A12 Consultants ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen A12 Consultants en de opdrachtgever is overeengekomen.
2.5. De opdrachtgever is gehouden om binnen veertien (14) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan A12 Consultants de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door A12 Consultants geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is A12 Consultants gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.
2.6. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door A12 Consultants aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij of via de opdrachtgever.

Artikel 3 Betalingstermijn
3.1. De betalingstermijn van door A12 Consultants verzonden facturen bedraagt 30 dagen na
factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim. Een ingebrekestelling wordt schriftelijk gecommuniceerd voordat hier verder actie op wordt ondernomen.

Artikel 4 Vertragingsrente en kosten
4.1. Indien de opdrachtgever in verzuim is, na een ingebrachte ingebrekestelling door A12 Consultants, is hij aan A12 Consultants een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. Daarnaast is opdrachtgever bij verzuim van betaling verplicht de (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 5 Inspanningsverbintenis
5.1. A12 Consultants is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door A12 Consultants geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk. De opdrachtgever aanvaardt dat A12 Consultants op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die A12 Consultants heeft geselecteerd.

Artikel 6 Benaderen bemiddelde kandidaten
6.1. A12 Consultants benadert geen medewerkers van de opdrachtgever voor een functie elders, tenzij de wens tot verandering duidelijk van de medewerker zelf uitgaat. A12 Consultants zal in deze situatie altijd eerst in overleg treden met de opdrachtgever en deze schriftelijk om toestemming vragen.

Artikel 7 Garantie
7.1. Indien een door A12 Consultants bemiddelde kandidaat binnen een maand niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, door opzegging door opdrachtgever (niet door economische redenen), dan verplicht A12 Consultants zich tot herinvulling van de ontstane vacature, waarbij er geen fee wordt berekend voor de nieuwe kandidaat. Als dit niet binnen 6 maanden is gelukt, dan zal 100%
restitutie van de betaalde fee plaatsvinden.

Artikel 8 Recht
8.1. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.